ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમમાં રૂ.65,000 કરોડનું કાળુ નાણું જાહેર: જેટલી

ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમમાં રૂ.65,000 કરોડનું કાળુ નાણું જાહેર: જેટલી

64,275 લોકોએ છૂપી આવક જાહેર કરી છે.સંપૂર્ણ માહિતી પ્રાપ્ત થયા પછી બ્લેકમની ડિક્લેરેશનના આંકડા પછીથી સુધારી શકાય છે.

Speed News

STOCK Close