નાના શહેરો વચ્ચે રૂ. 2500માં 1 કલાકની હવાઈ મુસાફરી, જાન્યુઆરીથી સ્કીમ

નાના શહેરો વચ્ચે રૂ. 2500માં 1 કલાકની હવાઈ મુસાફરી, જાન્યુઆરીથી સ્કીમ

સરકારે કહ્યું છે કે આ સ્કીમ અંતર્ગત સબસિડાઈઝડ રિજનલ ફલાઈટ ટિકિટની પ્રાઈસ 2500 રૂપિયા પ્રતિ કલાક રાખવામાં આવી છે

Speed News

STOCK Close