1 ઓક્ટોબરથી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લેવા માટે ઇ-એકાઉન્ટ ખોલાવવું બનશે જરૂરી

1 ઓક્ટોબરથી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લેવા માટે ઇ-એકાઉન્ટ ખોલાવવું બનશે જરૂરી

હવે 1 ઓક્ટોબરથી કોઇ પણ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લેવા માટે ઇ-ઇન્શ્યોરન્શ એકાઉન્ટ ખોલાવવાનું જરૂરી છે.

Speed News

STOCK Close