એક લિમિટથી વધુના ટ્રાન્ઝેકશન પર આગામી દિવસોમાં PAN કાર્ડ જરૂરી બનશે

એક લિમિટથી વધુના ટ્રાન્ઝેકશન પર આગામી દિવસોમાં PAN કાર્ડ જરૂરી બનશે

ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ, પેમેન્ટ બેન્ક શરૂ કરવા સહિતની વાતોને સરકાર હાલ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.

Speed News

STOCK Close